^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
எமது பாடசாலையின் நூறாவது ஆண்டான 2023 இன் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக “ஒன்று சேர்ந்து எழுந்திடுவோம்” (Let’s rise together )

கல்வி சாரா ஊழியர்கள்

திரு.தியாகராசா சுதாமாறன்
பாடசாலைப் பணியாளர்
தரம் - I
திரு.சோமசுந்தரம் தபேசன்
காவலாளி
தரம் III
செல்வி. யேசுநாயகம் ஆன்ஜசிந்தா
விளையாட்டுப் பயிற்றுவிப்பாளர்
தரம் III

Copyright @ 2024  Araly Hindu College