^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
எமது பாடசாலையின் நூறாவது ஆண்டான 2023 இன் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக “ஒன்று சேர்ந்து எழுந்திடுவோம்” (Let’s rise together )

வசதிகள்

        பாடசாலையின் வசதிகள்

 • நூலகம்
 • விளையாட்டு மைதானம்
 • ஆய்வகம்
 • விளையாட்டு
 • ஸ்மார்ட் கிளாஸ் அறைகள்
 • மண்டபம் ஆடிட்டோரியங்கள்
 • சுகாதாரம் மற்றும் பாதுகாப்பு

  மாணவர் மன்றங்கள்
 • தமிழ் மன்றம்
 • கணித விஞ்ஞான மன்றம்
 • அழகியல் மன்றம்
 • ஆங்கில மன்றம்
 • சுகாதார மன்றம்
 • பழைய மாணவர் மன்றம்

Copyright @ 2024  Araly Hindu College