^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
foto5
எமது பாடசாலையின் நூறாவது ஆண்டான 2023 இன் தொனிப்பொருளுக்கமைவாக “ஒன்று சேர்ந்து எழுந்திடுவோம்” (Let’s rise together )

பழைய மாணவர்கள்

அராலி இந்துக் கல்லூரி பழைய மாணவர் சங்கம் - 2022/23 ஆண்டிற்க்கான தனது புதிய நிர்வாகக்குழுவினை அறிவித்துள்ளது.

Copyright @ 2024  Araly Hindu College